Vision and Mission

Z

Vision Statement

To provide a stimulating, inclusive learning environment where all children are nurtured in the development of their intellectual, cultural and physical potential, within a sound value system.

Z

VISIE-STELLING

Om ‘n stimulerende, inklusiewe onderrig-milieu daar te stel waar kinders begelei sal word om hul intellektuele, kulturele en fisiese potensiaal binne die raamwerk van ‘n gesonde waardesisteem te ontwikkel.

l

Our Mission

THE REALISATION OF OUR VISION WILL BE ACHIEVED BY :
Striving to be of service in order to fulfil our vision.
Creating an atmosphere of mutual respect and to promote teamwork.
Offering a well-balanced and effective teaching programme by staying abreast of, and initiating developments in education.
Promoting sporting excellence via mass participation and the nurturing of the individual’s potential.
Exposing the child to a broad programme of cultural activities.
Family involvement so that parents, teachers and children will share actively in the life of the school and community.
Inspiring children to experience the joy of discovery.
Our end vision is that by becoming critical and creative team players we will be able to participate in society as responsible citizens.
l

Ons Missie

DIE REALISERING VAN ONS VISIE SAL BEREIK WORD DEUR :
Elke kind te motiveer om ‘n waarde gedrewe leefstyl te handhaaf, en ander gelowe te respekteer.
Ons uitstekende akademiese standaarde te handhaaf en verder uit te bou binne die raamwerk van aanvaarbare klasgroottes.
Die handhawing van ‘n gebalanseerde, effektiewe dissipline-stelsel.
Personeel van die hoogste gehalte te lok, ontwikkel en te behou.
Kinders te leer hoe om hul suksesse en mislukkings te verwerk.
Ons eindvisie is dat ons deur kritieke en kreatiewe spanspelers in staat sal wees om as verantwoordelike burgers aan die samelewing deel te neem.

Click on the icon to see the video